ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Кулата, община Петрич

Документи

Правилник за дейността на училището

 

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Годишен план

 

Статегия за развитие на училището

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд

 

Вътрешни правила за работна заплата

 

План за квалификационната дейност

 

План за дейностите на ПС

 

Училищна програма за ЦОУД

 

План за контролната дейност на директора

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 

Етичен кодекс

 

2019г.

 

Стратегия за развитие на училището

 

Правилник за дейността на училището

 

Годишен план

 

Мерки за повишаване качеството на образованието


Програма за превенция за ранното напускане на училище


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи